Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả đầu tư và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2021

Tin hoạt động
Thứ năm, 18/11/2021, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả đầu tư và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021
    Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 02 KCN (KCN Trà Kha và KCN Láng Trâm) nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp của cả nước; trong đó KCN Trà Kha có diện tích 65 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 99,16%; hiện nay hạ tầng KCN cơ bản đã được đầu tư hoàn chỉnh và chủ đầu tư đang chuẩn bị hồ sơ quyết toán dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.
    KCN Láng Trâm có tổng diện tích 94,19 ha. Hiện nay Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và đang mời gọi nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN này theo quy định của Luật Đầu tư. Các ngành công nghiệp chính dự kiến thu hút đầu tư trong KCN Láng Trâm thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ và các ngành nghề phục vụ nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.
    Mặc dù do tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, nhưng với những cố gắng, nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong năm 2021, Ban Quản lý đã đón tiếp hơn 08 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu và thực hiện các thủ tục đầu tư trong KCN Trà Kha. Qua đó, cấp mới 02 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 02 dự án với tổng diện tích hơn 03 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký 135 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 04 dự án (trong đó điều chỉnh mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng).
    Đến nay, tổng số dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) trong KCN Trà Kha là 25 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.850,54 tỷ đồng; tổng diện tích đất đã cho thuê là 43,722/44,1122 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 99,16%; trong đó: 19 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 02 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị và 04 dự án đang chuẩn bị xây dựng. 
    Trong năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tuy không cao so năm trước, song các doanh nghiệp KCN vẫn cố gắng duy trì hoạt đông sản xuất, kinh doanh ổn định, với các kết quả đạt được: Ước tổng doanh thu năm 2021 của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong các KCN đạt 1.760,32 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 160,83 tỷ đồng và giải quyết được 1.554 lao động với thu nhập bình quân của người lao động khoảng 6,12 triệu đồng/tháng.
    Bên cạnh đó, Ban Quản lý luôn quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính được Ban Quản lý tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Trong năm 2021, Ban Quản lý đã rà soát, thống kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 29 TTHC ban hành mới và 33 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tiếp tục duy trì tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị theo quy định. Đồng thời, cơ quan tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng và việc làm. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoàn tất các thủ tục hành chính cũng như triển khai đầu tư, sản xuất, kinh doanh; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại các KCN.

          Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu hoạt động trong KCN Trà Kha
   Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng được thực hiện tốt theo đúng quy định và chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quy hoạch, xây dựng đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN. Nhìn chung, hầu hết các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN chấp hành tốt các quy định về xây dựng. 
   Đồng thời, công tác quản lý đất đai, môi trường của các doanh nghiệp trong KCN cũng luôn được giám sát chặt chẽ, nhất là việc đảm bảo thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
   Công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được Ban Quản lý chú trong quan tâm. Năm 2021, Ban Quản lý tập trung triển khai đến các doanh nghiệp trong KCN các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đến các CSSXKD trong KCN, như: Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế đến các doanh nghiệp trong KCN; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành  quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của CP ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/6/2021của UBND tỉnh Bạc Liêu Phòng, chống  dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Trà Kha; Các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống  dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp trong KCN, như: thực hiện khai báo y tế điện tử, thực hiện 5K, vận chuyển hàng hóa sản xuất, kinh doanh, việc đi lại của công nhân,…
    Ngoài ra, Ban Quản lý đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN. Nhìn chung hầu hết các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền: có 100% doanh nghiệp hoạt động trong KCN (17/17 doanh nghiệp) có xây dựng Kế hoạch, phương án và cam kết phòng, chống  dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 100% người lao động thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; cài đặt phần mềm khai báo y tế. Đến nay đã có hầu hết công nhân lao động trong KCN được tiêm đủ 02 mũi vắc xin.
 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
    - Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác thẩm định tính hiệu quả sử dụng đất trước khi xem xét Quyết định chủ trương đầu tư; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ triển khai dự án đầu tư; việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, xây dựng, môi trường, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chế độ báo cáo thống kê, tài chính của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có).
    - Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
    - Ba là, Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để mời gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Láng Trâm theo quy định của Luật Đầu tư. Trong đó phải đảm bảo tiêu chí: Thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng theo ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; phát triển KCN đi đôi với việc bảo vệ môi trường; chăm lo điều kiện làm việc, đời sống và nhà ở cho người lao động; giám sát chặt chẽ việc thi hành pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp trong KCN.
    - Bốn là, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng Quyết định thay thế Quyết định Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

                                          Người viết: H. Quy         

Số lượt xem: 8

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Tuấn Tài - Trưởng ban
Điện thoại: 02913 957697 - Fax: 02913 954694 - Email: bqlckcn@baclieu.gov.vn